Az igénylés részletei

Melyek az igénybevétel feltételei?

 • Legalább 1 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony. Ez lehet egy felsőoktatási jogviszony, vagy munkaviszony, amit maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben
 • Akik elveszítették a munkájukat – különösen fontos ez most a koronavírus-járvány idején – azoknál az utolsó 3 hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik
 • Beszámít a nyugdíj mellett végzett minden munkavégzés is
 • Feltétel a köztartozás-mentesség
 • Minden család egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást. Ha eladja a lakást, nem kell visszafizetnie a támogatást, de többször azt már nem veheti igénybe
 • Az új tulajdonos, aki megvette az ingatlant, és korábban nem vette igénybe az otthonfelújítási programot, akkor ezt megteheti ugyanerre a lakásra

Hogyan kell igényelni a támogatást és mire fordítható?

 • A 2021. január 1-jét követően elindult felújításoknál lehet élni a támogatás lehetőségével
 • Gyűjteni kell a számlákat
 • Anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordítható ez az összeg
 • Egy blankettát, egy nagyon egyszerű szerződést kell kitölteni
 • Az összegyűlt számlát az Államkincstárhoz kell benyújtani, amely a kifizetett költséget utólag fizeti vissza
 • Az anyagköltség, munkadíj fele-fele arányban igényelhető
 • Összesen a támogatás maximális összege 3 millió forint lehet. Ez tehát azt jelenti, hogy ha 6 millió forintba kerül a felújítás és ennek az egyik része anyagköltség, a másik része munkadíj, akkor fele-fele részben élhetnek mind a kettő támogatással. Tehát 1,5 millió-1,5 millió forintot akár munkadíjra és anyagköltségre is elszámolhatnak. Ezt a pénz ők megelőlegezik, kifizetik, és aztán utólagosan tudják az Államkincstártól visszakapni

Mit kell bemutatni és mennyi idő alatt kapja vissza a család a támogatást?

 • Teljes egészében elektronikusan intézhető a folyamat
 • Az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követően 60 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstárhoz
 • A Magyar Államkincstárnak 30 napja van arra, hogy elbírálja a támogatást
  5 napon belül kiutalja a támogatási összeget
 • Tehát 30+5 nap várakozási időre van szükség, hogy a család visszakapja azt a pénz, amelyet befektettek az Otthonfelújítási programba
 • Ezt egy ellenőrzés követi. A Kormányhivatalok dolga lesz az, hogy ellenőrizzék, ténylegesen megvalósult-e az a felújítás, amelyre a támogatást igénybe vették
 • 6 hónapja lesz a kormányhivataloknak arra, hogy ezt az ellenőrzést lefolytassák.

Milyen mellékleteket kell csatolni a kérelemhez?

 • Vállalkozási szerződés vagy szerződések, amelyek részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját, valamint tartalmazza, hogy a vállalkozó vállalja a számla kiállításra vonatkozó feltételek megtartását,
 • Az építési tevékenységekhez szükséges anyagok költségeiről, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlák, valamint az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló dokumentum,
 • Az igénylőnek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermeknek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve fennálló lakóhelyének, valamint a gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élésének igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolványok,
 • Örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozata,
 • A várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás (itt nyilatkozni kell arról is, hogy az igénylő legkésőbb 60 nappal az élveszületést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja),
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén, ha megváltozott munkaképességű, az erről szóló orvosszakértői igazolás, a fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat, a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat vagy a gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat,
 • Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet,
 • A Kincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány,
 • Mozgáskorlátozott személy esetén az erre vonatkozó igazolás, nyilatkozat,
 • A szülő nyilatkozata, ha lemond a támogatásról,
 • Együttes igénylés esetén az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához,
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, összeférhetetlenségi ok nem áll fenn (az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa a vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetén nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője), a korábban esetlegesen igénybe vett CSOK-ról, hogy a tb jog szerint biztosított, hogy nyugdíjban részesülő-e,
 • Gyámság esetén a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat,
 • A kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás,
 • Ha az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, az erről kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása,
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély,
 • Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya,
 • Ha az igénylő gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, ezek megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat